นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โดย
– บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของ Mediashopping
– ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าของ Mediashopping
– ทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของ Mediashopping
    
      จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้น บริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอม และบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดัง กล่าวไม่ให้บุคคล  ผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้

      ทั้งนี้ทางบริษัท มีเดีย ช้อปปิ้งจำกัด จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว

     ข้อความดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่ กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีขายสินทรัพย์ หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)

บริษัทเก็บข้อมูลเมื่อท่าน
– ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ของบริษัท
– ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
– ลงทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสินค้า
– กรอกแบบสำรวจ
– เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นอื่น
– เป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือสมาชิกข่าวทางอีเมล์
 

นโยบายคุกกี้
mediashopping.co.th ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อจดจำความชอบและความสนใจ โดยจะนำไปทำการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล และวิเคราะห์นำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ mediashopping.co.th เช่น Google Analytics เป็นต้น

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ mediashopping.co.th อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้


 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท มีเดีย ช้อปปิ้งจำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา